สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

OA6201 : โครงการจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562
OA6201-1 : ครั้งที่ 1/2562 (ในเวลาราชการ) 26 ก.พ. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่สอบ :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


โครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพือสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการนี้เปิดรับสมัครเฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเท่านั้น

กำหนดการ

เปิดรับสมัครสอบออนไลน์ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัครสอบ           : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและประกาศสถานที่ทดสอบ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่สอบ                   : สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ           : วันที่ 4 มีนาคม 2562   

 

วันที่สอบ

เวลา

ผู้เข้าสอบ

จำนวน

สถานที่สอบ

26 กุมภาพันธ์ 2562

8.30 – 10.00 น.

(สอบวิชาด้านกฏหมาย)

10.15 – 12.45 น.

(สอบวิชาด้านเทคนิคทางรังสี)

เจ้าหน้าที่ปส. ได้แก่

15 คน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

อาคาร 4 ชั้น 2 ปส.

กอญ

กต.

กพม.

เจ้าหน้าที่ ศปส. ได้แก่

6 คน

ศูนย์ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฯ จ. เชียงใหม่

ศูนย์ฯ จ. ระยอง

13.00 – 14.30 น.

(สอบวิชาด้านกฏหมาย)

14.45 – 17.15 น.

(สอบวิชาด้านเทคนิคทางรังสี)

เจ้าหน้าที่ปส. ได้แก่

15 คน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

อาคาร 4 ชั้น 2 ปส.

กอญ

กต.

กพม.

เจ้าหน้าที่ ศปส. ได้แก่

6 คน

ศูนย์ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฯ จ. ขอนแก่น

ศูนย์ฯ จ. สงขลา

 

 

 


ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง