สมัครรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

RR6201 : ประกาศ รับสมัครต่ออายุใบรับรอง/อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ถึง 6/2562 (จำนวน 6 ครั้ง)
RR6201-4 : ครั้งที่ 4/2562 (ต่ออายุ) 4 เม.ย. 2562

สถานที่รับสมัคร :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่อบรม :

  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่อใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี”

เปิดระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการออกใบอนุญาตฯ เท่านั้น

 

ปิดรับสมัคร คร้้งที่ ๔/๒๕๖๒ เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว และให้ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมตามประกาศรายชื่อ เข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัคร เพิ่มเติมและอัพโหลดเอกสาร เท่านั้น โดยต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และอัพโหลดเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตจะหมดอายุ เดือนสิงหาคม และกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๔–๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและทดสอบ

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่อบรมและทดสอบ

วันที่ ๔–๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาต

วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง