กระดานภาพรวมระบบ

EROA6301-6-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2563 ถึง ครั้งที่ 10/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2563 ถึง ครั้งที่ 10/2563  ปีงบประมาณ 2563  (update 21/11/2562)

 • ​​รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์) 
 • กำหนดการสอบ คลิ๊กที่นี่
  • ครั้งที่ 6/2563 สอบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์)  คลิ๊กที่นี่   สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 7/2563 สอบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์)  คลิ๊กที่นี่   สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 8/2563 สอบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์)  คลิ๊กที่นี่  สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 9/2563 สอบออนไลน์ (คอมพิวเตอร์)  คลิ๊กที่นี่   สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  •  
 • ​​รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบปกติ (กระดาษ)
 •  กำหนดการสอบ คลิ๊กที่นี่
  • ​ครั้งที่ 10/2563 สอบปกติ (กระดาษ)  คลิ๊กที่นี่  สอบห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2
 • ศึกษาระเบียบการเข้าสอบ
  • สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี้
   • ท่านที่สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต้องจดจำรหัสผ่านที่ได้รับจากระบบการสมัครสอบมาด้วยนะคะ
  • สอบปกติด้วยระบบกระดาษ  คลิ๊กที่นี้

 • หมายเหตุ
  • ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาจอดภายในสำนักงานฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงไม่มีสถานที่จอดรถ 
  • หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 596 7600 ต่อ 4306 หรือ 4308 กลุ่มงานใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (RSO)

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ที่ต้องอัพโหลดก่อนวันสอบ

 1. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร ครั้งที่สอบ ระดับและประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสั 

ที่ต้องอัพโหลดภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) 
 2. ใบสมัครที่ลงนามแล้ว (ผู้สมัครเข้าเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” เลือกครั้งที่สมัครที่ต้องการ พิมพ์ใบสมัครและลงนาม )(กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 3. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 4. เอกสารหรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติตามสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ เช่น สำเนาหนังสือใบอนุญาตฯ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีชื่อท่านเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

​​หากผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ต้น

การอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทำนทำนองเดียวกันกับขั้นตอนการสมัครเลือกแถบเมนูอัพโหลอด

การอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำ สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและลงทะเบียนการเข้าสอบด้วยเครื่องอ่านบัตรของกรมการปกครอง  
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา : เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ
 3. ข้อห้ามในการสอบ
  1. ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสือสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ   ผู้ใดฝ่าผืนอาจจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้คัดลอก สำเนา หรือถ่ายภาพข้อสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
  3. การทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนั้นทันที


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"