กระดานภาพรวมระบบ

EROA6301-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2563 ถึง ครั้งที่ 5/2563  ปีงบประมาณ 2563  

 • ​​รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี 
  • ครั้งที่ 1/2563 (สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์)  คลิ๊กที่นี่  สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 2/2563 (สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) คลิ๊กที่นี่   สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 3/2563 (สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) คลิ๊กที่นี่  สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 4/2563 (สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) คลิ๊กที่นี่   สอบห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 5/2563 (สอบปกติด้วยระบบกระดาษ) คลิ๊กที่นี่​     สอบห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ 
  • ครั้งที่ 5/2563 (ภาคปฏิบัติ) คลิ๊กที่นี่ สอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.
 • ศึกษาระเบียบการเข้าสอบ
  • สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี้
   • ท่านที่สอบออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต้องจดจำรหัสผ่านที่ได้รับจากระบบการสมัครสอบมาด้วยนะคะ
  • สอบปกติด้วยระบบกระดาษ  คลิ๊กที่นี้
 • ​กำหนดการสอบ

เวลา

วิชาสอบ

สอบปกติ

08.30 – 10.00 น.

วิชากฎหมาย

10.15 – 12.15 น.

วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี)

10.15 – 12.45 น.

วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี)

สอบซ่อม

08.30 – 10.00 น.

วิชากฎหมาย

08.30 – 10.30 น.

วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี)

08.30 – 11.00 น.

วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี)

 • หมายเหตุ
  • ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาจอดภายในสำนักงานฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงไม่มีสถานที่จอดรถ 
  • หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 579 7600 ต่อ 4306 หรือ 4308 กลุ่มงานใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (RSO)

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ที่ต้องอัพโหลดก่อนวันสอบ

 1. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร ครั้งที่สอบ ระดับและประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสั 

ที่ต้องอัพโหลดภายใน วันที่ 22 ตุลาคม 2562

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) 
 2. ใบสมัครที่ลงนามแล้ว (ผู้สมัครเข้าเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” เลือกครั้งที่สมัครที่ต้องการ พิมพ์ใบสมัครและลงนาม )(กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 3. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 4. เอกสารหรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติตามสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ เช่น สำเนาหนังสือใบอนุญาตฯ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีชื่อท่านเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

​​หากผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ต้น

การอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทำนทำนองเดียวกันกับขั้นตอนการสมัครเลือกแถบเมนูอัพโหลอด

การอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำ สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและลงทะเบียนการเข้าสอบด้วยเครื่องอ่านบัตรของกรมการปกครอง  
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา : เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ
 3. ข้อห้ามในการสอบ
  1. ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสือสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ   ผู้ใดฝ่าผืนอาจจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้คัดลอก สำเนา หรือถ่ายภาพข้อสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
  3. การทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนั้นทันที


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
EE2563-01 :ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกนำส่งคืน ปส.

1. ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขยายอายุจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จัดส่งแล้วแต่ถูกส่งคืน ปส. 2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ใบอนุญาตถูกนำส่งคืน ปส.

image
RR6301-1.1 กำหนดวันอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2563 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ สถานที่สอบ และปรับปรุงข้อมูลหรืออัฟโหรดหลักฐานเพิ่มเติม

image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"