กระดานภาพรวมระบบ

ER6201-12 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562)

 • การจัดสอบ ครั้งที่ 12/2562 (เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัด ในกรณีที่นั่งสอบเต็มทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนด)

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   
   • ผู้สมัครสอบปกติ รอบเช้า (คลิ๊กที่นี่สอบห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 (ปิดรับสมัคร )   
   • ผู้สมัครสอบซ่อม รอบบ่าย (คลิ๊กที่นี่สอบห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 (ปิดรับสมัคร)  
    •  
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ (คลิ๊กที่นี่(ปิดรับสมัคร)
  •  
 • ​กำหนดการสอบ
 • รายละเอียด

  เวลา

  วิชา

  รอบเช้า

  สำหรับผู้สอบปกติ

   

  08.30 – 10.00 น.

  วิชากฎหมาย

  10.15 – 12.10 น.

  วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

  10.15 – 12.45 น.

  วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

  รอบบ่าย

  สำหรับผู้สอบซ่อม

  13.00 – 14.30 น.

  วิชากฎหมาย

  13.00 – 15.00 น.

  วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

  13.00 – 15.30 น.

  วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

 • หมายเหตุ

  • ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาจอดภายในสำนักงานฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงไม่มีสถานที่จอดรถ 
  • ผู้เข้าสอบที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถ ได้ที่ อาคารจอดรถวิภาวดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตราได้ที่ป้อม รปภ.ปส. จะเสียค่าจอดในราคาเหมาจ่าย 20 บาท (จากปกติ 10 บาทต่อชั่วโมง)
  •  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 579 7600 ต่อ 4306 หรือ 4308 กลุ่มงานใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (RSO)


  • เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ที่ต้องอัพโหลดก่อนวันสอบ

 1. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร ครั้งที่สอบ ระดับและประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสั 

ที่ต้องอัพโหลดภายใน วันที่ 13 กันยายน 2562

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) 
 2. ใบสมัครที่ลงนามแล้ว (ผู้สมัครเข้าเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” เลือกครั้งที่สมัครที่ต้องการ พิมพ์ใบสมัครและลงนาม )(กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 3. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 4. เอกสารหรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติตามสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ เช่น สำเนาหนังสือใบอนุญาตฯ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีชื่อท่านเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

​​หากผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ต้น

การอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทำนทำนองเดียวกันกับขั้นตอนการสมัครข้อที่ 7 

การอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำ สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและลงทะเบียนการเข้าสอบด้วยเครื่องอ่านบัตรของกรมการปกครอง  
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา : เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ
 3. ข้อห้ามในการสอบ
  1. ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสือสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ   ผู้ใดฝ่าผืนอาจจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้คัดลอก สำเนา หรือถ่ายภาพข้อสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
  3. การทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนั้นทันที


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ER6201-12 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ