กระดานภาพรวมระบบ

RR6202-7 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2562    คลิ๊กตรงนี้                                  

      ผู้สมัครที่ยังอัพโหลดเอกสาร ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะรูปถ่าย, สำเนาใบสมัคร และสำเนาใบอนุญาตฯ เดิมที่จะหมดอายุ ให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่สามารถอัพโหลดเอกสารเข้าระบบได้ ให้นำเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ปส. ที่จุดรับลงทะเบียนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

กำหนดการฝึกอบรมและทดสอบ  คลิ๊กตรงนี้

  • เอกสาร และอุปกรณ์การสอบที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา : บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกอบรม), ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ และสมุดจดบันทึก/เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • สถานที่ฝึกอบรมและทดสอบ : ห้องประชุมใหญ่  อาคาร 1 ชั้น 2  สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เวลา 08.30 น.-17.00 น.  
  • มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ rso@oap.go.th โทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 2321, 2322

หมายเหตุ : 1. การแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สนง.ปส. ให้ใช้บัตรแสดงตัวตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้แลกที่ป้อมยาม ปส. ( ยกเว้นบัตรประชาชนซึ่งผู้เข้าอบรมต้องนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกอบรม) 

               2. เนื่องจาก สนง.ปส. มีการก่อสร้างอาคาร ที่จอดรถยนต์จึงไม่เพียงพอแก่บุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นที่ต้องมารถยนต์ส่วนบุคคล สามารถนำไปจอดที่อาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝั่งประตูทางเข้า-ออก ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์

               3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.oap.go.th  เข้าที่หัวข้อคลังความรู้>เอกสารประกอบการฝึกอบรม>การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร (ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด)   คลิ๊กตรงนี้

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ER6201-12 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ