กระดานภาพรวมระบบ

ER6201-8 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562  (วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

 • การจัดสอบ ครั้งที่ 8/2562  

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

       
   • จัดสอบรอบเช้า สำหรับผู้สมัครสอบปกติ สถานที่สอบ : ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ที่นั่งที่ 1-110   คลิ๊กที่นี่
   • จัดสอบรอบเช้า สำหรับผู้สมัครสอบปกติ สถานที่สอบ: ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 2  คลิ๊กที่นี่
   • จัดสอบรอบบ่าย สำหรับผู้สมัครสอบซ่อม ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 2  คลิ๊กที่นี่
   •  
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สอบวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  • หมายเหตุ
   • สำหรับท่านที่ชำระเงินค่าสมัครสอบและกรอกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์ยังไม่ครบถ้วน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 2  
  • กำหนดการสอบครั้งที่ 8/2562

  • เวลา วิชาสอบ
   รอบเช้า  
   08.30 - 10.00 น. วิชากฎหมาย
   10.15 - 12.15 น. วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทเครื่องกำเนิดรังสี)
   10.15 - 12.45 น. วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและประเภทเครื่องกำเนิดรังสี)
   รอบบ่าย  
   13.00 - 14.30 น. วิชากฎหมาย
   13.00 - 15.00 น. วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทเครื่องกำเนิดรังสี)
   13.00 - 15.30 น. วิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (สำหรับผู้สมัครสอบประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและประเภทเครื่องกำเนิดรังสี)

 

 • ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาเนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างจึงไม่มีสถานที่จอดรถ

 • หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 596 7600 ต่อ 2321 หรือ 2322 กลุ่มงานใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (RSO)


  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ที่ต้องอัพโหลดก่อนวันสอบ

 1. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร ครั้งที่สอบ ระดับและประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสั 

ที่ต้องยื่นภายในวันสอบหรืออัพโหลดภายใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) 
 2. ใบสมัครที่ลงนามแล้ว (ผู้สมัครเข้าเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” เลือกครั้งที่สมัครที่ต้องการ พิมพ์ใบสมัครและลงนาม )(กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 3. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (กรณีไม่สามารถอัพโหลดได้)
 4. เอกสารหรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติตามสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ เช่น สำเนาหนังสือใบอนุญาตฯ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีชื่อท่านเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

​​หากผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ต้น

การอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทำในทำนองเดียวกันกับขั้นตอนการสมัครข้อที่ 7 

การอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำ สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและลงทะเบียนการเข้าสอบด้วยเครื่องอ่านบัตรของกรมการปกครอง  
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา : เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ
 3. ข้อห้ามในการสอบ
  1. ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสือสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ   ผู้ใดฝ่าผืนอาจจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้คัดลอก สำเนา หรือถ่ายภาพข้อสอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
  3. การทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนั้นทันที


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาต ตามข้อ 14 ของกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีตามที่ระบุในใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ด้วย และให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

image
EE2563-01 :ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกนำส่งคืน ปส.

1. ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขยายอายุจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จัดส่งแล้วแต่ถูกส่งคืน ปส. 2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ใบอนุญาตถูกนำส่งคืน ปส.