กระดานภาพรวมระบบ

RR6202 ติดตามประกาศรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เพิ่มเติม ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562
image

ท่านที่ประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยการเข้าอบรมและทดสอบ ในหลักสูตรต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2562

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะรับสมัคร 90 คน โดยให้สิทธิ์ผู้ที่สมัครก่อน ซึ่งมีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน

โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://rso.oap.go.th/index.php เท่านั้น ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล์ รวมถึงไม่รับจองคิวทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล์  

(ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรองฯ ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในส่วนค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ให้ผู้สมัครเข้าอบรมเบิก-จ่าย ต้นสังกัด)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด