กระดานภาพรวมระบบ

OA6201-1:โครงการจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ

การจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หลักการและเหตุผล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาระบบการจัดสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยระบบออนไลน์เพื่อรองรับรูปแบบการทดสอบที่หลากหลาย
และมีการใช้สื่อประสมในการทดสอบควบคู่/ทดแทนการทดสอบในรูปแบบกระดาษคำตอบ โดยดำเนินการติดตั้งระบบสอบออนไลน์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีบนระบบที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งบัดนี้การพัฒนาระบบการจัดสอบดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปส. จะเริ่มใช้การจัดสอบระบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในเดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบระบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ปส. จึงจัดทำโครงการจัดทดสอบความรู้แบบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติขึ้น  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการดำเนินการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนการจัดสอบออนไลน์
  2. เพื่อวัดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ภายใน ปส. ที่เกี่ยวข้องกับงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
    และรังสี

 

เป้าหมาย

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย (กพม.) จำนวน 30 คน และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติส่วนภูมิภาค (ศปส.) จำนวน 12 คน

 

วิธีดำเนินการ

ดำเนินการโดยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย ทำแบบทดสอบความรู้ในรูปแบบเดียวกับที่จะใช้ในการจัดสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30-17.15 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 4 ปส. และสถานที่ทำการ ศปส. ส่วนภูมิภาค (ระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา)

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

 

งบประมาณ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประเมินความพร้อมและเตรียมการให้พร้อมในการจัดสอบออนไลน์เพื่อการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
    ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2562
  2. ผลการประเมินความรู้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. ผลการประเมินสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแบบทดสอบหรือวิธีการวัดผลให้เหมาะสมกับการสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

กำหนดการ

เปิดรับสมัครสอบออนไลน์ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัครสอบ           : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและประกาศสถานที่ทดสอบ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่สอบ                   : สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ           : วันที่ 4 มีนาคม 2562   

 

วันที่สอบ

เวลา

ผู้เข้าสอบ

จำนวน

สถานที่สอบ

26 กุมภาพันธ์ 2562

8.30 – 10.00 น.

(สอบวิชาด้านกฏหมาย)

10.15 – 12.45 น.

(สอบวิชาด้านเทคนิคทางรังสี)

เจ้าหน้าที่ปส. ได้แก่

15 คน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

อาคาร 4 ชั้น 2 ปส.

กอญ

กต.

กพม.

เจ้าหน้าที่ ศปส. ได้แก่

6 คน

ศูนย์ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฯ จ. เชียงใหม่

ศูนย์ฯ จ. ระยอง

13.00 – 14.30 น.

(สอบวิชาด้านกฏหมาย)

14.45 – 17.15 น.

(สอบวิชาด้านเทคนิคทางรังสี)

เจ้าหน้าที่ปส. ได้แก่

15 คน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

อาคาร 4 ชั้น 2 ปส.

กอญ

กต.

กพม.

เจ้าหน้าที่ ศปส. ได้แก่

6 คน

ศูนย์ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฯ จ. ขอนแก่น

ศูนย์ฯ จ. สงขลา

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"