กระดานภาพรวมระบบ

RR6201-2 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2562
image

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2562                   คลิ๊กตรงนี้
  • กำหนดการฝึกอบรมและทดสอบ  คลิ๊กตรงนี้
    • เอกสาร และอุปกรณ์การสอบที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา : บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกอบรม), เครื่องคิดเลข, ปากกา, ดินสอ 2B และยางลบ
    • สถานที่ฝึกอบรมและทดสอบ : ห้องประชุม 103  อาคาร 4  สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เวลา 08.30 น.-17.00 น.  
    • มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ rso@oap.go.th 

หมายเหตุ : 1. การแลกบัตรผ่านเข้า-ออก สนง.ปส. ให้ใช้บัตรแสดงตัวตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้แลกที่ป้อมยาม ปส. ( ยกเว้นบัตรประชาชนซึ่งผู้เข้าอบรมต้องนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกอบรม) 

                2. เนื่องจาก สนง.ปส. มีการก่อสร้างอาคาร ที่จอดรถยนต์จึงไม่เพียงพอแก่บุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นที่ต้องมารถยนต์ส่วนบุคคล สามารถนำไปจอดที่อาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ฝั่งประตูทางเข้า-ออก                        ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์

                3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.oap.go.th  เข้าที่หัวข้อคลังความรู้>เอกสารประกอบการฝึกอบรม>การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 เริ่มดาวน์โหลด

                   ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 คลิ๊กตรงนี้

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
RR6301-2 ประกาศ จองสิทธิ์สมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

"หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2563"