กระดานภาพรวมระบบ

RR6201-1 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562
image

ประกาศผลการต่ออายุ และรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 (กรุงเทพมหานคร) 

 

  • ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562  คลิ๊กตรงนี้
      • ผู้ได้รับการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 กรุงเทพมหานคร คลิ๊กตรงนี้
      • มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ rso@oap.go.th 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาต ตามข้อ 14 ของกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีตามที่ระบุในใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ด้วย และให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

image
EE2563-01 :ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกนำส่งคืน ปส.

1. ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขยายอายุจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่จัดส่งแล้วแต่ถูกส่งคืน ปส. 2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ใบอนุญาตถูกนำส่งคืน ปส.