กระดานภาพรวมระบบ

MR09-0000: การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563
image

1) ข้อควรรู้/เข้าใจ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

1.1) “ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่อเลขาธิการพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 90 วันแต่ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามความในข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

1.2) “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมและการทดสอบโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามความใน ข้อ 8 ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

1.3) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 และ 2 จะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ทั้งนี้หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามข้อ 6 ของกฏกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ.....พ.ศ. 2563 

มาตรา 124 พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 95 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ

2) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

2.1) ผู้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตรวจสอบวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ

เพื่อวางแผน/เตรียมการสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อให้ได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมและการทดสอบ เตรียมพร้อมสำหรับยื่นประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีภายใน 90 วันแต่ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

2.2) การสมัครเข้ารับการอบรมและการทดสอบ

 ติดตามการรับสมัครอบรมและทดสอบ ซึ่งจะรับสมัครและจัดตามรอบการสิ้นอายุใบอนุญาตของแต่ละปีงบประมาณ ได้ที่ https://www.oap.go.th หรือตามลิงก์ด้านล่าง ซึ่งการจัดการอบรมและการทดสอบ ดำเนินการโดย กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี (กบฝ.) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 1113-4

 

 การสมัครอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 1. ประกาศ
 2. สมัครอบรมและทดสอบ
 3. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ
 4. ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ

สอบถามข้อมูล/การสมัคร ได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี โทร. 02 5967600 ต่อ 1113-14 

 2.3) ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เมื่อผ่านการอบรมและการทดสอบแล้ว เท่านั้น

   2.3.1) ผู้ประสงค์จะรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีรังสี พ.ศ. 2563

   2.3.2) ผู้ประสงค์จะรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (แบบ RSO-01) พร้อมวุฒิบัตรผ่านการอบรมและการทดสอบ และเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล  โดยยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ซึ่งการออกใบอนุญาต ดำเนินการโดย กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (กอจ.) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-5620134 (สายตรง) หรือ 02-596-7600 ต่อ 4308 


    2.3.3) ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณวุฒิ ด้วยตนเอง <<คลิกที่นี่>>

    2.3.4) ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (แบบ RSO - 01)  <<คลิกที่นี่>> 

    2.3.5) กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วนและถูกต้อง  (ตัวอย่างการกรอกคำขอ แบบ RSO - 01)  <<คลิ๊กที่นี่>>

 

    2.3.6) การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยเงื่อนไขข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ

        เลือกสมัครต่ออายุใบอนุญาต (ด้านล่าง) 

 • อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต
 • กดยอมรับเงื่อนไข ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลือกสมัครต่ออายุใบอนุญาต  ได้สิทธิ์ไม่ต้องชำระค่าสมัครทดสอบ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
 • กรอก Username และ Password  เดิมที่ได้รับตอนสมัคร

​    2.3.7)  สมัครต่ออายุใบอนุญาต <<คลิกที่นี้>> เพื่อขอรับใบอนุญาตด้วยเงื่อนไขตาม ข้อ 9 ของกฏกระทรวงฯ

   2.3.8)  อัปโหลดคำขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง

 • เข้าช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ และเลือกครั้งที่สมัครไว้ แล้วดำเนินการ อัปโหลดต่อไปนี้

- ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรงเห็นหน้าชัดเจน ยืนตัวตรง ไม่เอียงตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก แต่งกายสุภาพ ขนาด 2.5 ซม. x 3 ซม. และลงชื่อในแบบคำขอ (ให้สแกนเอกสารทุกหน้าเป็นไฟล์เดียวกันก่อนอัปโหลด ไม่ควรถ่ายรูปแยกไฟล์ส่งเอกสารทีละหน้า)

- รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรงเห็นหน้าชัดเจน ยืนตัวตรง ไม่เอียงตัว  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก แต่งกายสุภาพ ขนาด 2.5 ซม. x 3 ซม. 

- สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมและการทดสอบ ซึ่งออกโดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้อัปโหลด ในช่องทาง อื่นๆ ของหมวดอัปโหลดเอกสาร

- สำเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งออกโดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 • กดบันทึกข้อมูล

3) การติดตามสถานะการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • E-mail : rso@oap.go.th
 • 02-5620134 (สายตรง) หรือ 02-596-7600 ต่อ 4308 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
การสอบภาคปฏิบัติระดับกลาง

ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการสอบภาคปฏิบัติระดับกลาง

image
รูปที่จะใช้ในการทำบัตรใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ปส ได้จัดทำใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีขนาดพกพา ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตควรจัดเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2.5 ซม. x 3 ซม.

image
สมัครเข้ารับการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี โทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 1113-4