กระดานภาพรวมระบบ

RR6201: การรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 ถึง ครั้งที่ 6/2562
image

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 ถึง ครั้งที่ 6/2562

ขั้นตอนการสมัครด้วยระบบออนไลน์

  1. เลือกเมนูสมัครต่อใบรับรอง/ใบอนุญาต
  2. ทำการเลือก ครั้งที่สมัครสอบที่ต้องการ และกรอกหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นกดปุ่มยอมรับเงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียด) และคลิกที่ปุ่ม กรอกข้อมูล
  3. ระบบจะทำการส่งอีเมลให้ผู้สมัครเพื่อแจ้ง รหัสผ่าน และชื่อผู้ใช้งานจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร
  4. ผู้สมัครเข้าเมนู “แบบพิมพ์ใบสมัคร” กรอกรหัสผ่านที่ได้รับ เพื่อพิมพ์ใบขอต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาต และพิมพ์ใบสมัครอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ ครั้งที่ที่ต้องการ แล้วลงนามให้เรียบร้อย
  5. ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ เลือกสมัครรูปแบบสอบเดิมที่กรอกข้อมูลไว้ (ข้อมูลเดิมที่ผู้สมัครกรอกไว้จะปรากฏ) ผู้สมัครทำการเลือกหมวดข้อมูล “อัพโหลดเอกสาร” เลือกรายการสำเนาใบสมัคร เลือก Choose File แนบไฟล์หลักฐานสำเนาใบขอต่ออายุ และใบสมัครอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุ กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
  6. อัพโหลดรูป ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
  7. อัพโหลดใบรับรอง/ใบอนุญาตฉบับที่กำลังจะหมดอายุ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
  8. อัพโหลดเอกสารสำคัญอื่น(ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่่ยนชื่อ โดยทำนองเดียวกับ ข้อ 5
  9. ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ ตามวันเวลากำหนด


ข่าวประชาสัมพันธ์

image
RR6201-2 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2562

ผู้สมัครสามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2562

image
ER6201-4 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (rso) สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ

image
ER6201-3 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสามารถ ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ

image
RR6201-1 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562

ครั้งที่ 1/2562 (ต่ออายุ) ผู้สมัครสามารถตรวจดูรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

image
TR6201 : โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 2 ครั้ง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2562 (ด้านการแพทย์) จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 2/2562 (ด้านอุตสาหกรรม) จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

image
ER6201-2 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครสามารถ ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ

image
RR6201: การรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภััยทางรังสี ครั้งที่ 1/2562 ถึง ครั้งที่ 6/2562

การรับสมัครต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2562 สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรอง/ใบอนุญาตจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2561

image
ER6201-1 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 1/2562 ผู้สมัครสามารถ ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสผู้สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ในแต่ละรอบ