ข้อกำหนดการสมัครสอบ

การสมัครสอบ รูปแบบสอบปกติ (กระดาษ)

        การรับสมัครสอบรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ) คือ การสอบด้วยกระดาษซึ่งจะเรียกว่า "การสอบรูปแบบปกติ (กระดาษ)"  โดยผู้สมัครจะต้องสมัครสอบผ่านทางระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต นับแต่วันเปิดรับสมัครแต่ละครั้ง จนถึงวันปิดรับสมัครแต่ละครั้งที่เว็บไซด์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th/services/rso  หัวข้อ “การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” โดยผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี     และยอมรับตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ที่กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เปิดเว็บไซด์ http://www.oap.go.th/services/rso  หัวข้อ “การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” 
 2. กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายสีของตนเอง ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยใช้รูปแบบไฟล์รูปภาพและขนาดตามที่ระบบกำหนดและเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะส่ง username และ password ไปยัง e-mail ที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบ เพื่อใช้ในการออกใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครหรือใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบให้แก่ผู้สมัคร
 3. พิมพ์ฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  1. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบปกติ จำนวน 500 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบซ่อมต่อหนึ่งวิชา จำนวน 250 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบภาคปฏิบัติระดับสูง จำนวน 2,000 บาท
  4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และใบสมัครสอบ ทางช่องทางที่สมัครสอบ http://www.oap.go.th/services/rso  
 6. ​ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว สำนักงานฯ จะกำหนดเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต่อเมื่อสำนักงานฯได้รับสำเนาหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 7. เงื่อนไขในการสมัครรสอบ
  1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสำเร็จตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
  2. การสมัครสอบรูปแบบสอบปกติ (กระดาษ) ตามขั้นตอน 1- 7  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544   และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
  3. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อตัว  ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรูปภาพสีชัดเจน
  4. ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนั้น มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 8. การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบดำเนินการตามข้อ 1 - 8 ครบถ้วนเท่านั้น
 9. หลักฐานแสดงตนในวันสอบเพื่อรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
  1. ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ มาแสดงตนเพื่อเข้าสอบเท่านั้น
 10. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ
  1. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ   ทั้งนี้ หากไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยจะต้องอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
  2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร ครั้งที่สอบ ระดับและประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสั (กรณียังไม่ได้อัพโหลดลงในระบบสมัครฯ )
  3. ใบสมัครที่ลงนามแล้ว (กรณียังไม่ได้อัพโหลดลงในะบบสมัครฯ)
  4. เอกสารหรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติตามสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ เช่น สำเนาหนังสือใบอนุญาตฯ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีชื่อท่านเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีครบตามระยะเวลาที่กำหนด
  5. สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 11. หากผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ต้น

การอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องนำสำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนการเข้าสอบด้วยเครื่องอ่านบัตรของกรมการปกครอง  หากไม่มีหลักฐานมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะพิจารณาเห็นควรอนุญาต หากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้าสอบแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การสอบในครั้งนี้ทันทีและถือว่าไม่ได้เข้าสอบตั้งแต่ต้น 
 2. ข้อห้ามในการสอบ
  1. ไม่อนุญาตให้คัดลอก สำเนา หรือถ่ายภาพข้อสอบออกจากห้องสอบ  โดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
  2. การทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนั้นทันที