กระดานภาพรวมระบบ

ประกาศหน้าหลัก

 

 

 

HOME

 
 
๑. พระราชบัญญัติ
 • พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559   <<คลิกที่นี่>>
 • พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  <<คลิกที่นี่>>
 • เล่มรวม "พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562"  <<คลิกที่นี่>>
๒. กฎกระทรวง  ระเบียบ พนส. และ ประกาศ ปส.  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓. ประกาศสำนักงานเกี่ยวกับรับสมัครทดสอบ และกำหนดการทดสอบความรู้ความสามารถ
๔. การขอรับใบอนุญาต 

คำแนะนำ การใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอรับใบอนุญาต RSO <<คลิกที่นี่่>>

๔.๑. ด้วยวิธีการยื่นใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 • กฎกระทรวงฯ ข้อ 6(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 <<คลิกที่นี่>>
๔.๒. ด้วยวิธีการยื่นการเทียบหลักสูตรการศึกษา
 • กฎกระทรวงฯ ข้อ 6(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องต้องผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 <<คลิกที่นี่>>
๔.๓. ด้วยวิธีการยื่นผลผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ
 • กฎกระทรวงฯ ข้อ 6(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 <<คลิกที่นี่>>
  • การสมัครทดสอบความรู้ความสามารถ <<คลิกที่นี่>>
  • เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วนสมบรูณ์
๕. การขอต่ออายุใบอนุญาต 
๕.๑. ด้วยวิธีการยื่นผลการผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ
 • กฎกระทรวงฯ ข้อ 9 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 <<คลิกที่นี่>>
  • การสมัครอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
   • สามารถสอบถามเกี่ยวกับการอบรมและทดสอบ <<คลิกที่นี่>>
   • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอบรมและทดสอบ โทร. 02 5967600 ต่อ 1113-14
  • ผู้ประสงค์ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
   • ​ทำความเข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต  <<คลิกที่นี่>> 
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
image
เลื่อนการทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเดือน เม.ย. เดือน พ.ค. และเดือนมิ.ย. 2564

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เลื่อนการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564